14 de March de 2019

PRESENTACIÓ: RUBEN WAGENSBERG RAMON, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA DIPUTADA DEL GP ERC

A la Mesa del Parlament
Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Rut Ribas i Martí, diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text
següent:

Exposició de motius
A l’Amèrica Llatina, s’ha estès com a pràctica habitual el lawfare, la intervenció jurídico-política per tal de derrocar els governs que busquen rescatar la sobirania nacional dels seus pobles. En diferents països observem com les forces neoliberals
utilitzen el sistema jurídic per desprestigiar forces polítiques dirigents i per inhabilitar-les electoralment. Un bon exemple és Brasil, que ha parit una persecució política cap als dirigents polítics d’esquerres.

Des del mes d’abril, l’expresident Lula da Silva està empresonat a (la seu de la Polícia Federal de) Curitiba, condemnat a 12 anys de presó per càrrecs de corrupció passiva i blanqueig de capitals. Davant la inexistència d’una evidència material que
confirmi aquestes acusacions i després que el jutge d’apel·lació Rogerio Favreto hagi concedit la petició d’habeas corpus i ordenat la seva posada en llibertat, decisions que han estat bloquejades en dues ocasions, constatem que l’expresident brasiler és un pres polític.

També veiem amb preocupació les eleccions presidencials de 2018, on no s’ha permès que Lula da Silva es presenti com a candidat, tot i el requeriment del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides.

Aquesta institució, que supervisa el compliment del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics per part dels estats signataris, té caràcter legalment vinculant a Brasil, ja que l’estat és part del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i mitjançant el Decret número 6494/2009 incopora al seu ordenament intern el Protocol Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, fet que implica el reconeixement de la competència del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides en aquesta matèria.

El Comitè de Drets Humans ha dictat mesures provisionals sobre el cas per preservar els drets a la participació política de Lula da Silva i prevenir qualsevol dany irreparable als seus drets. Aquestes mesures, segons el Comitè, han d’aplicar-se i
mantenir-se en tant que l’organisme examina el cas i adopta una decisió sobre el fons de la qüestió, és a dir, en tant que es pronuncia sobre l’existència o no d’una vulneració de drets humans.

Concretament, el Comitè ha sol·licitat a Brasil que prengui totes les mesures necessàries per assegurar que Lula da Silva pot gaudir i exercir els seus drets polítics mentre és a presó, com a candidat a les eleccions presidencials de 2018, incloent
l’accès apropiat als mitjans de comunicació i als membres del seu partit polític. En aquesta línia, el Comitè també ha demanat a Brasil que no l’impedeixi presentar-se com a candidat a les eleccions fins que no es resolguin els recursos presentats davant dels tribunals en procediments judicials justos.

No obstant això, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha negat al candidat la possibilitat de presentar-se a les eleccions.

Per aquests motius, presenta la següent:

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya:
1. Mostra el seu suport i solidaritat al Comité de Solidaridad Internacional en Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil, en tant que exigeix l’alliberament de l’expresident Lula da Silva així com exigeix el dret del poble brasiler a escollir els seus propis representants.

2. Considera internacionalment exigible el compliment de les mesures provisionals adoptades pel Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, en què insta a Brasil a permetre la candidatura de Lula da Silva.

3. Es compromet a donar suport a les iniciatives ciutadanes i dels ens locals a favor de la sensibilització de la ciutadania catalana vers la defensa dels drets i llibertats de l’expresident Lula da Silva.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la CAERIT; Rut Ribas i Martí, diputada, GP ERC

 

Acesse aqui o documento original.